BAViK

Thành Viên

BAViK là một tổ chức đoàn kết và phát triển, gồm Ban Chấp Hành và nhiều doanh nghiệp thành viên.

Các doanh nghiệp thành viên đến từ nhiều lĩnh vực và sở hữu kiến thức, kỹ năng và tài năng đa dạng. Bằng việc hợp tác, chúng tôi tạo ra một môi trường động lực, nơi các doanh nghiệp có thể chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tạo ra cơ hội kinh doanh mới.

BAN CHẤP HÀNH

DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN