Ngày hôm nay, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAViK) đã chính thức ra mắt tại Khách sạn Glad, Seoul. Sự kiện diễn ra từ 10h đến 14h ngày 30/05/2024, thu hút sự tham gia của nhiều vị khách quý, bao gồm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, đại diện Đại sứ quán Lào, cùng các cơ quan tổ chức liên quan đến kinh doanh tại Hàn Quốc như KCCI, KBIZ, KOTRA… và hơn 40 đơn vị doanh nghiệp thành viên của BAViK cùng hơn 100 doanh nghiệp khách mời.

Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc (BAViK), được chuẩn y bởi Ủy ban về người Việt ở ngoài nước và được bảo trợ từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, chính thức ra đời như một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc. Hội Doanh nghiệp, được thành lập vào ngày 21 tháng 10 năm 2023, hiện đang hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc thông qua việc cung cấp hỗ trợ pháp lý để bảo vệ quyền lợi của các thành viên và tổ chức các hội thảo định kỳ.

Tại lễ ra mắt, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã tham gia vào lễ cắt băng mở đường cho sự ra đời của Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông khẳng định: “Đảng và Chính phủ luôn quan tâm, lắng nghe và hỗ trợ doanh nhân cộng đồng thông qua các chính sách đặc biệt”. Ông cũng bổ sung rằng “Gần đây, chính phủ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của doanh nhân, coi họ là lực lượng chủ chốt trong việc thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tích hợp quốc tế, và đã công bố quyết định 41-NQ/TW nhằm tạo điều kiện cho kiều bào đầu tư và sinh sống tại Việt Nam”.

Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, với sứ mệnh kết nối và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc, đã được Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, ông Dao Tuan Hung, khẳng định tại lễ ra mắt. Ông nhấn mạnh rằng “Điều này không chỉ tạo ra một môi trường cho việc sản xuất kinh doanh có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau, mà còn là điểm khởi đầu cho sự hợp tác hiệu quả và tích cực trong tương lai và mối quan hệ rộng lớn”.

Với sự ra đời của Hội Doanh nghiệp, mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Việt Nam ngày càng gần gũi hơn, số lượng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Hàn Quốc cũng ngày càng tăng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tại Hàn Quốc từ BAViK cũng ngày càng cao.

오늘, 주한 베트남 경영협회(BAViK)가 서울 여의도의 글래드 호텔에서 공식적으로 출범했습니다. 이 협회는 한국에서 활동하는 베트남 비즈니스 커뮤니티를 연결하고 지원하는 목적으로 설립되었습니다.

협회는 2023년 10월 21일에 설립되었으며, 베트남 외무부와 해외 베트남인민위원회로부터 승인을 받은 첫 번째 공식 베트남 재계 단체로서 한국에서 활동하는 베트남 기업들을 지원하고 있습니다. 현재 BAViK는 40개 이상의 회원사를 보유하고 있으며, 회원사들의 권익을 보호하기 위한 법적 지원과 정기 세미나 개최 등을 통해 한국 내 베트남 기업들의 활동을 지원하고 있습니다.

베트남 외무부 장관인 부이 탄 선은 개회식에 참석하여 베트남 경영협회의 출범을 위한 리본 커팅식에 참여했습니다. 그는 “당과 정부는 항상 관심을 가지고, 경청하며 특수한 정책으로 교민 기업가들을 지원할 것”이라고 말했습니다. 또한 그는 “최근 중앙정부가 기업가의 중요한 역할을 강조하며, 이를 산업화, 현대화, 국제통합을 추진하는 핵심 세력으로 간주하는 41-NQ/TW결의안을 발표했다”고 덧붙였습니다.

주한  베트남 경영협회 회장인 다오 투안 훙은 한국에서 베트남 비즈니스 커뮤니티를 연결하고 지원하는 임무를 가지고 협회가 설립되었다고 밝혔습니다. 그는 “이것은 비즈니스 생산에서 서로 지식, 경험, 지원을 공유할 수 있는 환경뿐만 아니라 미래의 효율적이고 적극적인 협력과 광범위한 관계를 위한 출발점이 될 것”이라고 강조했습니다.

베트남 기업가들과 한국 기업인들 약 200여 명이 개회식에 참석하여 협회의 출범을 축하했습니다. 베트남 외무부와 한국 중소기업부가 정부 기관으로 참석했습니다. 이로써 한국과 베트남 사이의 관계가 더욱 가까워짐에 따라 한국에 투자하고 사업을 영위하는 베트남 기업들도 늘어나고 있으며, 이에 따라 한국 내 베트남 기업들을 지원하는 BAViK의 필요성도 더욱 높아질 전망입니다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *